วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ที่จุฬา

Tissue Engineering and Drug Delivery System วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)

เป็นกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ (regeneration of functional tissues) เพื่อทดแทน ซ่อมแซม หรือปรับปรุงการทำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่สูญเสียหรือบาดเจ็บ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีการงอกใหม่เองในมนุษย์ ได้แก่ ผิวหนังแท้ เส้นประสาท กระดูก กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อต้องใช้การพัฒนาความรู้ต่างๆสามด้านหลัก ได้แก่ วิศวกรรมของวัสดุ ชีววิทยาของเซลล์ และวิศวกรรมชีวเคมี โดยจะเริ่มจากการพัฒนาชีววัสดุ (วัสดุที่เข้ากับร่างกายได้ดี Biomaterials) เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ชีววัสดุจากธรรมชาติ เช่น คอลลาเจน เจลาติน ไหมหรือวัสดุสังเคราะห์ขึ้น เช่น PLA PCL โครงเลี้ยงเซลล์จะถูกนำไปใช้เลี้ยงเซลล์ที่ถูกคัดแยก และขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอ แล้วการชักนำให้เปลี่ยนแปลง (differentiate) ไปเป็นเนื่อเยื่อที่ต้องการอย่างสมบูรณ์และสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายนอกในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) หรือในร่างกายสิ่งมีชีวิต (in vivo regeneration)

ปัจจุบันงานวิจัยในสาขานี้มีดังนี้ วิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง วิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อพัฒนากระดูกเทียมจากวัสดุชีวภาพในประเทศ วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด ระบบนำส่ง growth factor ในกระบวนการซ่อมสร้างเส้นประสาทส่วนปลาย การพัฒนาระบบนำส่งเมโทรเทรกเสสทางผิวหนังเพื่อรักษาโรคผิวหนังเรื้อนกวาง การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่ไม่ละลายน้ำ การสกัด ดัดแปลง และพัฒนาวัสดุทางการแพทย์จากชีววัสดุธรรมชาติ เช่น คอลลาเจน ไคโตซาน แบคทีเรียเซลลูโลส สารสกัดจากสาหร่าย ไซโครเด็กตริน การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิด

From>>http://cubme.eng.chula.ac.th/index.php?q=research/TissueEngineeringAndDrugDeliverySystem

———————————————————————————

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) Masterof Engineering Program in Biomedical Engineering ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.) ประเภทหลักสูตร เชิงการจัดการ :หลักสูตรปกติ เชิงการจัดเก็บเงิน : หลักสูตรปกติ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมชีวเวช

2) ผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวเวชอย่างมีระบบ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

————————————————————

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ประเภทหลักสูตร เชิงการจัดการ : หลักสูตรปกติ เชิงการจัดเก็บเงิน : หลักสูตรปกติ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมชีวเวช

2) ผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านวิศวกรรมชีวเวชอย่างมีระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต)

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

 แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต)

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี หรือผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต)

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับสอง หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม

 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ ระยะเวลาการศึกษา ไม่ เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ทั้งนี้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s